Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje nuo 120,00 €

Pirkimo sąlygos

Užsakomų automobilių dalių, eksploatacinių medžiagų ir aksesuarų pirkimo pardavimo sutarties sąlygos.

1. Sąvokos
1.1. Vykdytojas - UAB "SOSTENA", kurios įmonės kodas 300019733, buveinės adresas Ukmergės g. 280, 06115 Vilnius, info@volvoautodalys.lt . Kontaktai skundams ir užklausoms: pagalba@volvoautodalys.lt.
1.2. Užsakovas - užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių.
1.3. Prekės – užsakyme nurodytos dalys (automobilių funkcinės ir/ar dekoratyvinės ir/ar eksploatacinės medžiagos, įskaitant automobilių priklausinius, kurie paprastai nėra laikomi neatsiejama automobilių dalimi) bei gamintojo aksesuarai (drabužiai, avalynė, suvenyrai ir pan.). Kiekvienos prekės pagrindinės savybės nurodomos Užsakovo tinklapyje skelbiamame prekių kataloge.
1.4. Prekių pavadinimas - žodžių (raidžių) kombinacija, žyminti Prekių rūšį (modelį ar pan.)
1.5. Gamintojas - originalių VOLVO dalių, aksesuarų tiekėjas arba, partnerių teikiamų dalių (pvz. padangos, kai kurie eksploataciniai skysčiai) atveju - bet kurioje valstybėje esantis dalies gamintojas ar jo įgaliotas didmenininkas, iš kurio Vykdytojas pats įsigyja dalis.
1.6. Užsakymas – Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas, išsiunčiamas Vykdytojui.
1.7. Užsakymo patvirtinimas – Vykdytojo elektroninis laiškas, išsiųstas Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo patvirtinimas Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas.
1.8. Prekių pateikimo terminas - laikas, per kurį Užsakovas privalo atsiimti Prekes, lygus 2 mėnesiams nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių atsiuntimą gavimo momento.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties dalykas
2.1. Vykdytojas įsipareigoja šioje sutartyje nustatytu terminu perduoti Prekes Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja ją priimti ir sumokėti Užsakyme nurodytą pinigų sumą.
2.2. Ši sutartis taikoma, nepriklausomai nuo to, pagal kieno rekomendacijas Užsakovas užsako Prekes, ir nepriklausomai nuo to, kas ir į kokį automobilį šias Prekes montuos.
2.3. Ši sutartis nekeičia ir nenaikina kitų Užsakovo ir Vykdytojo sudarytų sutarčių, jeigu šalys raštu nesusitarė kitaip.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo - pardavimo sutartis sudaroma Užsakovui užpildant ir išsiunčiant Užsakymą Vykdytojo tinklapyje. Išsiuntus Užsakymą, jame nurodytų duomenų keisti negalima. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas patvirtinamas automatiškai, į Užsakovo nurodytą elektroninį paštą, išsiunčiant pranešimą su Užsakymo patvirtinimu.
3.2. Jeigu Užsakymą pildantis asmuo veikia kito asmens vardu, tai šio asmens Užsakymo išsiuntimas reiškia jo patvirtinimą, jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi įgaliotas spręsti apie pirkimo apimtį ir kainą, sudaryti šią sutartį, atsiimti Prekes.

4. Prekių pristatymo terminas
4.1. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Prekes Užsakovui per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės yra Vykdytojo sandėlyje, ir per 8 (aštuonias) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės Vykdytojas sandėlyje neturi ir reikia ją užsakyti.
4.2. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Prekių dėl to, kad jų sandėlyje neturėjo Gamintojas, tokiu atveju Prekių pristatymo terminas pratęsiamas iki jos gavimo iš Gamintojo.
Esant tokiam vėlavimo atvejui, Vykdytojas turi informuoti Užsakovą apie prekių vėlavimą kaip įmanoma anksčiau, bet ne ilgiau, nei per 5 dienas nuo užsakymo datos. Jei pristatymo laikas netenkina Užsakovo, jis turi teisę atsisakyti prekės. Užsakovas turi patvirtinti kad atidėtas pristatymo terminas tinka ir jis neatsisako užsakymo. Negavus tokio Užsakovo patvirtinimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo apie prekių vėlavimą dienos, laikoma, kad Užsakovas prekės atsisakė; Užsakovo patvirtinimą pateikus vėliau, pristatymo terminas gali būti dar kartą tikslinamas / atidedamas. 
4.3. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Prekių dėl trečiųjų asmenų, išskyrus Gamintoją, kaltės (pvz.: dėl transporto, pašto ar kurjerių organizacijos kaltės), tokiu atveju Prekių pristatymo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki jos gavimo iš Gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną) dieną.
Vykdytojas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo termino pažeidimą, jeigu prekės Užsakovui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Vykdytojo, kaltės arba dėl nuo Vykdytojo priklausančių aplinkybių.
4.4. Užsakovas privalo priimti Vykdytojo pateiktas Prekes, nepriklausomai nuo to, kad: per Prekių pateikimo terminą šios Prekės tapo Užsakovui nereikalingos, Užsakovas gali gauti analogiškas Prekes už mažesnę kainą, Užsakovas pardavė ar kitaip neteko teisių į automobilį, kuriam buvo užsakytos Prekės, ir kt. Užsakovas privalo priimti Prekes ir tais atvejais, kai paaiškėja, jog dėl netinkamos automobilio gedimo diagnostikos yra reikalingos ne užsakytosios Prekės. Užsakovas turi teisę nepriimti Prekių ir pareikalauti grąžinti sumokėta avansą, jeigu minėtąją diagnostiką atliko ir Prekes rekomendavo Vykdytojas.

5. Prekių priėmimas perdavimas
5.1. Prekės pristatomos Užsakovui per kurjerį arba Vykdytojo buveinėje. Prekių pristatymo būdą pasirenka Užsakovas pildydamas Užsakymą.
5.2.  Prekių pristatymo kaina nurodoma Vykdytojo tinklapyje ir apskaičiuojama užpildant Užsakymą. Jei užsakytos Prekės yra didelio svorio, Vykdytojas turi teisę perskaičiuoti pristatymo kainą atsižvelgiant į sąnaudas.
5.3. Atsiimant Prekes Vykdytojo buveinėje, jeigu Vykdytojas atskiru susitarimu neįsipareigojo Prekių įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Prekes Užsakovas privalo atsiimti iš Vykdytojo per tris darbo dienas nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių atsiuntimą gavimo momento. Jeigu dėl objektyvių priežasčių to padaryti negali, Užsakovas privalo tai padaryti artimiausiu pagal galimybes metu, tačiau ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną. Jeigu Užsakovas negavo Vykdytojo pranešimo, tokiu atveju jis Prekes atsiimti privalo ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną.
5.4. Pristatant Prekes per kurjerį, Vykdytojas žodiniu ar raštišku pranešimu informuoja Užsakovą apie Prekių atsiuntimą ir suderina dieną, kada Prekės gali būti pristatytos per kurjerį Užsakovo nurodytu adresu.. Jeigu suderintą dieną kurjeris nurodytu Užsakovo adresu neranda Užsakymą patvirtinusio asmens, užsakytos Prekės grąžinamos Vykdytojui, ir Užsakovas gali jas atsiimti Vykdytojo buveinėje ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną ir privalo sumokėti Vykdytojo patirtą žalą dėl kurjerio Prekių grąžinimo Vykdytojui.
5.5. Prekės perduodamos Užsakyme nurodytam asmeniui pateikus šiuos dokumentus: fiziniam asmeniui: (a) užsakymo patvirtinimą; (b) įgaliojimą (jeigu Prekes atsiima ne Užsakyme nurodytas asmuo), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; juridinio asmens atstovas pateikia: (a) užsakymo patvirtinimą, (b) įgaliojimą (juridinio asmens vadovas – dokumentą, patvirtinantį vadovo paskyrimą), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai prekės pristatomos per kurjerį, Užsakovo (prekę turinčio teisę priimti asmens) identifikavimo sąlygos gali skirtis, priklausomai nuo konkrečios siuntų pristatymo tarnybos taikomų sąlygų. Užsakovas (prekes įgaliotas priimti asmuo) šiuo atveju privalo saugoti bet kokią informaciją, kuri skirta jo tapatybės ir teisės gauti prekes patvirtinimui (pvz., siuntos gavėjo PIN kodas), nesidalinti šia informacija su teisės į prekę neturinčiais subjektais. Tuo atveju,  jei prekės bus išduotos teisės jas gauti neturėjusiam asmeniui dėl to, kad jis patvirtino savo tapatybę naudodamasis Užsakovui pateiktais identifikatoriais (pvz., siuntos gavėjo PIN kodo), rizika ir atsakomybė dėl tokių identifikatorių atskleidimo ir panaudojimo tenka Užsakovui. 
5.6. Jeigu Užsakovas laiku neatsiima Prekių, jis privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą dieną po 1 EUR delspinigių. 
5.7. Jeigu pagal Užsakovo ir Vykdytojo atskirą susitarimą Vykdytojas privalo Prekes įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Vykdytojas prieš montuodamas Prekes neprivalo jų perduoti ar parodyti Užsakovui. Šiuo atveju Vykdytojas turi teisę Prekes išpakuoti ir įmontuoti į automobilį, jeigu reikia išardyti Prekes, taip pat atlikti reikiamą Prekių veikimo išbandymą. Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo jam perduoti Prekių pakuotę bei jose buvusias instrukcijas-aprašymus.
5.8. Prekių nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Užsakovui  atitinkamai nuo Prekių perdavimo momento arba automobilio, į kurį Prekės buvo įmontuotos, grąžinimo momento, įforminant tai sąskaita faktūra. Jei Užsakovas nepagrįstai vėluoja atsiimti prekę / automobilį, atsitiktinio žuvimo rizika perduodama Užsakovui nuo to momento, kai Užsakovas turėjo vėliausiai atsiimti prekę / automobilį. 
5.9. Prekių perdavimo metu Užsakovas privalo su Vykdytoju arba jo įgaliotu atstovu, kurjeriu, kai prekės pristatomos kurjerių paštu, patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Užsakovui priėmus prekes laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Užsakovas privalo tai pažymėti perduodant prekes bei, dalyvaujant Vykdytojui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Užsakovui neatlikus šių veiksmų, Vykdytojas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

6. Garantijos ir pretenzijų sprendimas.
6.1. Jeigu pagal Užsakovo ir Vykdytojo atskirą susitarimą Vykdytojas privalo Prekes įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Prekių kokybės garantijos klausimus reglamentuoja atitinkama to automobilio remonto paslaugų sutartis. Tokios remonto paslaugų sutarties sudarymas reiškia Užsakovo išankstinį prašymą, kad jam būtų teikiamos paslaugos, ir Užsakovo (vartotojo) teisės atsisakyti sutarties atsisakymą. 
6.2. Prekėms, kurių Vykdytojas neįsipareigojo įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, Vykdytojas suteikia 12 (dvylikos) mėnesių kokybės garantiją (išskyrus jei konkrečiai prekei gamintojas nustato trumpesnį terminą). Pretenzijas dėl akivaizdžių išoriškai nustatomų trūkumų Užsakovas turi teisę pareikšti per 24 valandas nuo Prekių gavimo momento.
6.3. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima tų gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės (pvz.: dėl netinkamos automobilio eksploatacijos ir avarijų; dėl nekokybiškų Prekių montavimo darbų, kai Prekes montavo ne Vykdytojas, išorinio poveikio Prekei po jos perdavimo; ir pan.); b) neoriginalios ar/ir nenaujos Prekės, kurias Vykdytojas pateikė Užsakovo sutikimu / pageidavimu; c) kitų atskirų, šalių pasirašytame Užsakyme aptartų atvejų, d) yra kitos gamintojo garantijos sąlygose aptartos išimtys .
6.4. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už Prekes, kurios dėl savo funkcinės paskirties ir prekės pobūdžio yra padidinto dėvėjimosi objektu (įskaitant, bet neapsiribojant  padangos, stiklas, stabdžių diskai ir kaladėlės, valytuvų šluotelės, sankabos ir pan.) ir dėl intensyvaus naudojimo visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti. Tokių prekių atžvilgiu garantija taikoma tokia, kokią nustato atitinkamos prekės gamintojas, ir tik tokia apimtimi, kiek prekės netinkamumas naudoti / gedimas sąlygotas gamybos broko, o ne įprasto susidėvėjimo dėl naudojimo pobūdžio / intensyvumo. 
6.5. Sprendžiant pagrįstas Užsakovo pretenzijas dėl Prekių kokybės, pirmiausia Vykdytojas turi teisę per šalių suderintą laikotarpį pakeisti Prekes analogiškomis kokybiškomis dalimis arba ištaisyti trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis.
6.6. Užsakovas per 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo prekių gavimo dienos gali nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų (išskyrus Prekės siuntimo atgal pardavėjui išlaidas, jeigu nesusitarta kitaip) atsisakyti sudarytos sutarties. Užsakovas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Vykdytojui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Vykdytojui arba kitam jo įgaliotam asmeniui susitartu būdu. Grąžinus Prekes, nustatytu būdu Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties atsisakymo grąžina Užsakovui visas jo sumokėtas sumas arba netinkamos Prekės gali būti pakeičiamos tinkamomis (padengiant kainų skirtumą). Užsakovui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Vykdytojas. Grąžinti galima tik nenaudotas, nepažeistas ir neišteptas Prekes originaliose nesugadintose pakuotėse; šio punkto prasme prekės naudojimu laikomas ir prekės montavimas / bandymas sumontuoti į automobilį, nepriklausomai nuo to, ar tą daro Vykdytojas Užsakovo pavedimu, ar Užsakovas tai atlieka / organizuoja savarankiškai. Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas supranta, kad tais atvejais, kai klientas užsako prekės sumontavimo paslaugą ar prekė buvo užsakyta vykdant kitą – automobilio remonto paslaugų sutartį, sudarytą su Vykdytoju, Užsakovas neturi teisės atsisakyti sutarties.  Grąžinant Prekes būtina pateikti pirkimo dokumentą (perkant gautą sąskaitą). Šiame punkte apibrėžta teisė taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims). 

7. Kaina ir atsiskaitymo tvarka
7.1. Prekių kaina nurodyta Vykdytojo tinklapyje skelbiame prekių kataloge . Užsakymas vykdomas ta kaina kuri galioja užsakymo pateikimo metu. Vėlesnis kainos pasikeitimas, nuolaidų akcijų taikymas ir pan. atvejai pateikto užsakymo kainos nekeičia. Visa Užsakymo kaina apskaičiuojama suformavus užsakymą. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas išreiškia sutikimą ir įsipareigojimą sumokėti Užsakyme nurodytą kainą. 
7.2. Užsakovas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Užsakovo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Užsakovas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB SEB bankas. Mokant už Prekes šiuo būdu, Užsakovo elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Užsakovas perveda į Vykdytojo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
7.2.2. Apmokėjimas banko mokėjimo kortele – tai išankstinis apmokėjimas prekių užsakymo metu pasinaudojant Užsakovo naudojama banko debetine ar kreditine kortele. Užsakovo mokėjimo kortelės duomenys suvedami tiesiai į saugų banko serverį, todėl atsakomybė už duomenų saugumą tenka Vykdytojo aptarnaujančiam bankui ir kortelę išdavusiam bankui;
7.2.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Užsakovas perveda pinigus į Vykdytojo bako sąskaitą LT777044060004077368, esančią AB banke SEB. Mokėjimo paskirtyje Užsakovas privalo nurodyti Užsakymo numerį;
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1.-7.2.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Užsakovas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais tik gavus apmokėjimą už Prekes pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.
7.4. Numatyti atsiskaitymo metodai gali būti keičiami ar pildomi. Konkretūs atsiskaitymo metu siūlomi atsiskaitymo būdai ir sąlygos nurodomi užsakymo formavimo metu. 
7.5. Atsiskaitydamas 7.2.3. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Užsakovas įsipareigoja sumokėti per 3 (tris) dienas nuo patvirtinimo apie sutarties sudarymą gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą neapmoka, Vykdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Užsakovui anuliuoti jo Užsakymą.
7.6. Jeigu tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra sudaryta atitinkama ilgalaikė sutartis, tai atsiskaitoma pagal tos sutarties sąlygas.

8. Privatumo politika
8.1. Vykdytojas užtikrina Užsakovo privatumą ir tinkamą asmens duomenų apsaugą (įskaitant duomenų subjektų teises), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą. 
8.2. Užsakovas patvirtina, yra susipažinęs su el. parduotuvės privatumo politika ir yra informuotas kaip Vykdytojas tvarko Užsakovo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai pateikiamus asmens duomenis jam lankantis Vykdytojo el. parduotuvėje ir (ar) pateikiant Prekių užsakymus.

9. Sutarties nutraukimas 
9.1. Vykdytojas turi teisę nutraukti šią sutartį ar atsisakyti pateikti Prekes, jeigu pasirodo, jog šių Prekių reikiamu laiku arba visiškai negali pateikti Gamintojas. Šiuo atveju Vykdytojas privalo grąžinti Užsakovui sumokėtą Prekių kainą, tačiau už Prekių nepateikimą neatsako.
9.2. Užsakovui vėluojant atsiimti prekę ilgiau nei 30 dienų, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešdamas prieš 1 dieną. Užsakovas šiuo atveju privalo atlyginti visus Vykdytojo su prekių užsakymo vykdymu ir sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jei prekė buvo apmokėta iš anksto, Vykdytojas grąžina Užsakovui prekės kainą, išskaičiuodamas apskaičiuotus nuostolius. 
9.3. Ši sutartis gali būti keičiama ar pildoma šalių raštišku susitarimu.

Reikia pagalbos?
+370 659 44501
I-V (8:30 - 17:00)
susisiekite su mumis »
Atsakysime per 2 darbo valandas.

VIN - automobilio kėbulo numeris (Vehicle Identification Number). Jį galite rasti savo automobilio registracijos dokumente.

Prašome pateikti VISUS 17 simbolių, raidės gali būt tiek didžiosios tiek mažosios - nesvarbu.